Jak se stát členem Peněžního domu?

  • Členem Peněžního domu může být fyzická nebo právnická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.
  • Základní členský vklad činí 1.000 Kč.
  • Člen má možnost vložení dalších členských vkladů a tím získání vyššího podílu na základním kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva.
  • Členský vklad nespadá do systému pojištění vkladů a členský vklad není úročen. Za členský vklad tedy nenáleží, v případě platební neschopnosti družstevní záložny, náhrada z Fondu pojištění vkladů, protože se v tomto případě jedná o investici do kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva.
  • Členství Vám zřídíme ihned při osobní návštěvě na naší pobočce.
  • Při založení je nutné předložit dva platné doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo kartičku zdravotního pojištění).

Ukončení členství

  • V případě, že nejste s činností družstva spokojeni, můžete kdykoli ukončit své členství a to postupem, který je v souladu se Stanovami Peněžního domu.
  • Při zániku členství Vám dle zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb. a Stanov družstva náleží vypořádací podíl, jehož výše je určena dle zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb. a Stanov.
  • Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství člena zaniklo. Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.
  • Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

Správné chování člena